Skyttelavets vedtægter

Standardvedtægter

 

for

 

Marineforeningens Skyttelav

 

 

Skyttelav kan oprettes i Marineforeningens lokale afdelinger (jvf. vedtægternes § 23 stk. 1), og nærværende vedtægter er fastsat af Marineforeningens landsbestyrelse jvf. vedtægternes § 23 stk. 5).

De anførte henvisninger til vedtægtsparagraffer er i henhold til de for Marineforeningen gældende vedtægter.

Det er Skyttelavsudvalgets ansvar, at disse standardvedtægter altid er i overensstemmelse med gældende praksis, og eventuelle ændringer udarbejdes af Skyttelavsudvalget og landsbestyrelsen i forening.

 

 

 • 1

 

 1. 1. Skyttelavets navn er ”…………… Marineforenings Skyttelav” (herefter benævnt lavet). Lavet er tilknyttet ”…………… Marineforening”, og dets hjemsted er …………. Kommune.
 2. 2. Lavet ledes af en valgt lavsbestyrelse med selvstændigt ansvar for lavets virksomhed og økonomi.
 3. 3. Lavsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen koordinerer virksomheden i lav og afdeling ved gensidig repræsentation i de respektive bestyrelser.
 4. 4. Et lav er pligtigt at være medlem af "Skyttelavets Administrationsfond", hvortil der betales et årligt kontingent, der fastsættes på Skyttelavenes Landsmøde.

 

 

 • 2

 

 1. 1. Alternativt kan en afdeling oprette et skyttelav, der dækker alle afdelingens medlemmer for hvilke deres medlemskontingentet ligeledes omfatter medlemskab af skyttelavet.
 2. 2. I disse skyttelav fungerer afdelingens formand som lavets formand, afdelingens kasserer som lavets kasserer, og afdelingens bestyrelse udpeger en leder af skyttelavets aktiviteter.
 3. 3. I afdelingens regnskab føres en særskilt konto for skyttelavets aktiviteter.
 4. 4. For sådanne skyttelav er efterfølgende §§ 10, 11, 12 og 13 ikke gældende.

 

 

 • 3

 

 1. 1. Lavets formål er ved håndvåbenskydning at vække kappelysten, der var drivfjederen i tjenestetiden, samt ved sammenkomster at værne omkring minderne fra den tid og derved styrke og befæste kammeratskabsfølelsen.

 

 

 • 4

 

 1. 1. Som lavsmedlem kan kun optages medlemmer af Marineforeningen (jvf. § 23 stk. 2).
 2. 2. Dog kan intet medlem være medlem af flere lav samtidig, ligesom intet medlem af et lav kan deltage i Landsskyttestævnet eller i andre stævner på et andet lavs hold.
 3. 3. Når et medlem har gjort sig særligt fortjent hertil, kan lavsbestyrelsen udnævne den pågældende til Æresmedlem af Skyttelavet, for hvilket han modtager Æresmedlems-emblem og medfølgende diplom.
 4. 4. Skyttelavets Hæderstegn kan tildeles et medlem, der har gjort sig særlig fortjent hertil og kan endvidere i særligetilfælde tildeles andre. Tildelingen af Skyttelavets Hæderstegn skal forlods godkendes af Skyttelavsudvalget.

 

 

 • 5

 

 1. 1. Lavet bestemmer selv størrelsen af kontingent.
 2. 2. Ved optagelse i lavet betales det første års kontingent, samt et indskud for hvilket der modtages et skyttelavsemblem samt et eksemplar af vedtægterne.
 3. 3. Det enkelte lav fastsætter selvstændigt regler for eventuel kontingentfrihed.
 4. 4. Æresmedlemmer er normalt altid kontingentfri.

 

 

 • 6

 

 1. 1. Lavets emblem, der modtages ved optagelsen, bæres sammen med Marine-foreningens medlemsemblem ved alle sammenkomster i lavet og Marineforeningen.

 

 

 • 7

 

 1. 1. Et medlem, som trods påkrav ikke har betalt kontingent i et år, ophører at være medlem af lavet og kan kun blive optaget på ny ved at betale den påløbne restance.

 

 

 • 8

 

 1. 1. Lavsbestyrelsen kan ekskludere et medlem, som har vist sig uværdig til at være medlem af lavet.
 2. 2. Den pågældende kan dog indanke sin sag skriftligt på nærmest følgende Skytte- lavsgeneralforsamling, der tager stilling til hvorvidt eksklusionen skal stå ved magt.
 3. 3. For skyttelav, hvis medlemmer består af samtlige af afdelingens medlemmer, foretages en eksklusion i henhold til landsvedtægternes § 26.

 

 

 • 9

 

 1. 1. Lavets regnskabsår er kalenderåret.
 2. 2. Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen indsende regnskabet for det forløbne kalenderår til lavets revisorer.
 3. 3. Udenfor lavsbestyrelsen vælges hvert år 2 revisorer og en revisorsuppleant, og genvalg kan finde sted.

 

 • 10

 

 1. 1. Lavsbestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
 2. 2. Formand og kasserer vælges særskilt. I lige år afgår formand og et lige antal bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår kasserer og et ulige antal bestyrelsesmedlemmer.
 3. 3. Lavsbestyrelsen fordeler de øvrige funktioner imellem sig og kan supplere sig ved utidig afgang.
 4. 4. Til hvert af lavets bestyrelsesmøder tilsiges et medlem af afdelingens bestyrelse.

 

 

 • 11

 

 1. 1. Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder i forening med lavsbestyrelsens øvrige medlemmer lavets anliggender og repræsenterer dette udadtil.

 

 

 • 12

 

 1. 1. Kassereren fører efter lavsbestyrelsens beslutning regnskabet, der opgøres og fremlægges på hvert lavsbestyrelsesmøde og den samlede kassebeholdning indføres i mødereferatet.
 2. 2. Kassereren opstiller regnskab, der foreligger i en klar og tydelig form, samt er bilagt de nødvendige af formanden/næstformanden attesterede bilag.
 3. 3. Kassereren er bemyndiget til at modtage og kvittere for alle til lavet indkomne beløb og gaver. Alle indestående midler på bank- sparekasse- eller girokonti kan hæves af kassereren.

 

 

 • 13

 

 1. 1. Sekretæren bistår formanden/næstformanden med skriftligt arbejde, samt fører lavets forhandlingsprotokol.

 

 

 • 14

 

 1. 1. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.
 2. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af lavsbestyrelsen med mindst 4 ugers varsel.
 3. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 4. 4. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når lavsbestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til lavsbestyrelsen med motiveret dagsorden.

  

 

 • 15

 

 1. 1. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der har været medlem af lavet i 3 måneder eller derover.
 2. 2. Kun medlemmer, der har betalt indeværende års kontingent og ikke er i restance med sidste års kontingent, har stemmeret og kan vælges til tillidsposter i lavet.  

 

 

 • 16

 

 1. 1. Ordinære generalforsamlinger afvikles efter følgende dagsorden:
 2. Valg af dirigent.
 3. Lavsbestyrelsens årsberetning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 5. Lavsbestyrelsens forslag.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fremlæggelse af eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.
 8. Valg til lavsbestyrelsen:
 9. Valg af formand (i lige år).
 10. Valg af kasserer (i ulige år).
 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 12. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.
 14. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

 

 

 • 17

 

 1. 1. Afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer og brug af fuldmagt ved afstemninger kan ikke finde sted.
 2. 2. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
 3. 3. Skriftlig afstemning skal foretages, når enten dirigenten eller et flertal af de fremmødte forlanger det.

 

 

 • 18

 

 1. 1. Umiddelbart efter den årlige generalforsamling og senest 1. april samme år, indsendes beretning fra lavet til Skyttelavsudvalgsformanden.

 

 

 • 19

 

 1. 1. Ved opløsning af lavet, tilfalder dets ejendele og øvrige aktiver den pågældende Marineforening.

 

 

 

 

Skydninger og skydninger vedrørende

 

 

 • 20

 

 1. 1. Foruden de almindelige skydninger afholdes præmieskydninger, pokalskydninger, distriktsskydninger samt skydning med andre foreninger.
 2. 2. Årets største skydning bør være lavets Fregatskydning, og lavsbestyrelsen bestemmer selv hvorvidt kun lavsmedlemmer kan blive Fregatkaptajn.

 

 

 • 21

 

 1. 1. Skydning, markering og præmiering foretages efter regler udarbejdet af lavsbestyrelsen - dog er man underkastet det stedlige reglement.
 2. 2. Ved enhver skydning skal der altid være et medlem af lavsbestyrelsen til stede, som ubetinget skal adlydes i alt der vedrører orden og sikkerhed.
 3. 3. Alvorlige forseelser herimod kan efter lavsbestyrelsens skøn medføre eksklusion. Denne skal dog forelægges af lavsbestyrelsen på den førstkommende generalforsamling. Den ekskluderede kan skriftligt redegøre for sin sag til den førstkommende generalforsam-ling (se § 7).

 

 

 • 22

 

 1. 1. Lavsbestyrelsen har ansvaret for, at lavets medlemmers våben er behørigt anmeldt, at våben og ammunitionstilladelser er i orden, samt at forsikringer mod såvel tyveri som ansvar er tegnet i henhold til gældende lovgivning.

 

                                                                                                                                                

 • 23

 

 1. 1. Da lavet er berettiget til at give våbenpåtegning, er lavsbestyrelsen forpligtet til at give orientering til Politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning over for et medlem, der efter lavsbestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

 

 • 24

 

 1. 1. Nærværende standardvedtægter, der er godkendt af Marineforeningens lands-bestyrelse i november 2008, er gældende fra den 1. januar 2009.

 

København, december 2008

Kontakt

Landskontoret: 

Trondhjemsgade 5 kld. 
2100 København Ø 

Telefon: 33 15 28 86 
Telefontid: Mandag og fredag kl. 10-14

E-mail: landskontoret@marineforeningen.dk