Organisation

Marineforeningens sendemandsmøde (årsmøde) er foreningens højeste myndighed og det årlige ordinæresendemandsmøde afholdes i.h.t. vedtægterne inden udgangen af maj måned, og her mødes foreningens landsbestyrelse og afdelingernes valgte sendemænd.

På mødet fremlægges og drøftes landsbestyrelsens årsberetning, det reviderede årsregnskab, og fremkomne forslag behandles. Ligeledes bekræftes næste års mødested, og kontingentet til landsforeningen fastsættes.
Endelig foretages valg til landsledelsen (formand, næstformand, kasserer og sekretær), samt foreningens revisorer.
 
 
Til at varetage foreningen på landsbasis er valgt en landsbestyrelse, der er foreningens øverste ansvarlige ledelse, derrepræsenterer foreningen udadtil og bestyrer dens midler.
Landsbestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf de 13 er valgt af og blandt medlemmer i de 13 distrikter, samt enlandsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær - valgt direkte på det årlige sendemandsmøde.
 
 
Til varetagelse af de daglige forretninger er der under landsbestyrelsen nedsat et forretningsudvalg - bestående aflandsformand, landsnæstformand, landskasserer og landssekretær samt yderligere 3 landsbestyrelsesmedlemmer.
Under forretningsudvalget sorterer også foreningens landskontor og redaktion af Under Dannebrog.
 
 
Til koordinering af skyttelavenes aktiviteter og skydningers afholdelse er under landsbestyrelsen nedsat etskyttelavsudvalg – bestående af en formand, kasserer og sekretær.