Page 8 - Marineforeningens Tidsskrift: Under Dannebrog
P. 8

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET     Et nyt Marinehjemmeværnsår budt velkommen


     – 310 INDSÆTTELSER I 2018. DET ER
     EN VIRKELIG IMPONERENDE INDSATS,
     SAGDE CHEFEN FOR HJEMMEVÆRNET
     FRA PRÆDIKESTOLEN UNDER
     MARINEHJEMMEVÆRNETS NYTÅRS-
     GUDSTJENESTE. HAN SÅ OGSÅ
     FREMAD MOD FORSVARSFORLIGETS
     NYE OPGAVER OG NYE FARTØJER I ET
     NYT SPÆNDENDE ÅR.


     Tekst: Ninna Falck. Foto: Jane Noesgaard,
     Bjarne Olsen og Ninna Falck     Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, fører flag- og faneparaden ind i
                       Holmens Kirke.

     Sjældent har man set så mange medlemmer
     af Marinehjemmeværnet i Holmens Kirke. De
     trofaste sjællandske flotiller var mødt frem, og
     de blev solidt flankeret af kolleger fra Fyn og
     Jylland, som havde kørt siden morgenstunden
     for at deltage i Marinehjemmeværnets nytårs-
     gudstjeneste i Søværnets kirke.
     Sammen med vennerne fra Danmarks Mari-
     neforening, chefen for Søværnskommandoen,
     chefen for Hjemmeværnet, chefen for Mari-
     nehjemmeværnet og Marinehjemmeværnets
     stabschef fyldte de godt i kirken, som søndag
     tog varmt imod.
     – En landkrabbe kan godt blive imponeret, når  Holmens Kirke var besat til sidste plads ved Marinehjemmeværnets nytårsgudstjeneste.
     man kommer om bord på et MHV-fartøj, sagde
     årets hovedtaler, chefen for Hjemmeværnet,  nye MIF-projekt, som kan føre til nye fartøjsty- spærrer for udsynet til stjernehimmelen og for
     generalmajor Jens Garly, og han anerkendte  per i Marinehjemmeværnet. Han så frem til et  muligheden for at stoppe op og mærke sig selv.
     besætningernes mange timers uddannelse og  år, hvor rekruttering og fastholdelse stadig er i  Hun forestillede sig de tre vise mænd på vej
     indlæring og den stolthed og glæde, der ken- fokus, og hvor Hjemmeværnet kan fejre sit 70  mod jesusbarnet i dagens Danmark. De ville
     detegner Marinehjemmeværnets frivillige. – I vil  års-jubilæum uden at være tæt på pensionen.  ikke kunne se ledestjernen for bar lysforurening
     det her, som alle i Marinehjemmeværnet før jer,  – Med forsvarsforliget venter der spændende  - jo, måske på Møn. Og hvordan havde de mon
     understregede generalen, og den vilje håber  opgaver for Marinehjemmeværnet, og I kan  klaret sig i larmen, de mange informationer og
     han også på i fremtiden.     være helt sikre på, at der vil være behov for, at  ”breaking news” i det daglige bombardement?
                      alle maritime aktører samarbejder i mange år  Camilla mindede om, at man gerne må være
     SKARPERE OPGAVER FORUDE      endnu, understregede Jens Garly og sluttede  stille, mærke sig selv og tage sig af hinanden
     – Den sikkerhedspolitiske situation peger på,  sin tale med et tak for Marinehjemmeværnets  - og at det lige nøjagtig er det, man kan i kir-
     at vi får mere brug for indsatsen, fortsatte han  indsats, for Søværnets samarbejde og for Dan- ken. – Husk på, at vi er alle Guds børn, sagde
     og betonede, at det muligvis ikke kun vil være  marks Marineforenings opbakning – og selv- hun, inden hun sluttede med en bøn for det nye
     med våben om bord, men med våben i hånd.  følgelig et ”Bravo Zulu”. år. Camilla Munch gennemførte gudstjenesten
     Her med en henvisning til forsvarsforligets nye           sammen med orlogspræst Ulrik Pilemand og
     Host Nation Support-opgave til Hjemmeværnet,  DET DAGLIGE BOMBARDEMENT OG TIDEN  orlogsprovst Ejgil Bank Olesen. Indgangsbøn-
     som også omfatter Marinehjemmeværnets grå  TIL FORDYBELSE      nen blev læst af Dorthe Vennits fra Flotille 369
     fartøjer og Maritime Force Protection-enhederne.  Orlogspræst Camilla Munch stod for årets præ- Holmen, og traditionen tro stod Kvindelige Ma-
     Generalmajoren så frem til et 2019, hvor de  diken. Hun startede med at byde det nye år  rineres Musikkorps og Holmens Vokalensem-
     nye skarpe opgaver vil blive trænet ved Mari- velkommen i Marinehjemmeværnet, og så tog  ble for en stemningsfuld og smuk musikalsk
     nehjemmeværnets landsøvelse 2019, og han  hun ellers livtag med en forjaget verden, hvor  ramme.
     glædede sig over den store opbakning til det  elektrisk lys, smartphones, støj og skrammel


     8 | for SØVÆRN og SØFART
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13