Page 5 - Marineforeningens Tidsskrift: Under Dannebrog
P. 5

HANDELS- OG FISKERFLÅDEN     2019 forude. Svendborg Søfartsskole

     melder klar til nye udfordringer     Af Jens Frederiksen Forstander, Svendborg
     Søfartsskole

     Otium est pulvinar diaboli” er godt latin og be-
     tyder: ”Lediggang er Djævlens hovedpude”. Der
     findes dog ingen Djævel på Svendborg Søfarts-
     skole. Året 2018 har været særdeles begiven-
     hedsrigt, selvom det startede stille. Næppe var
     udvidelsen af det nye værksted gennemført,
     før skolen var overgået til projektet vedrørende
     totalrenoveringen af hovedbygningens stueeta-
     ge, som forventes gennemført fra vinterferie til
     efterårsferie 2019. En lille tilgang af elever ved
     årets begyndelse voksede ganske kraftigt frem
     mod efterårsholdet og vi kan nu se frem det  Elever fra Svendborg Søfartsskole på vej ud til dagens havgående undervisning.
     største optag af elever i januar 2019, som sko-
     len har set i adskillige år.

     I slutningen af året var der fuld gang i budget-
     forhandlingerne for 2019. Det er almindeligt
     kendt, at der skal spares. Desværre er det ofte
     på uddannelsesområdet, at disse besparelser
     ses. Både på folkeskoleområdet, men bestemt
     også på efteruddannelsesområdet, mærker vi
     besparelserne. Disse besparelser har i særde-
     leshed ramt vores gode samarbejdspartner og
     klyngemedlem Nyborg Søfartsskole, som efter
     sit 40 års jubilæum i august 2018 og efter et af-
     slag fra ministeriet om at få tilskudsmidler, måt-
     te konstatere, at det ikke kunne hænge sammen
     økonomisk og er nu lukket.


     TABET AF NYBORG           Svendborg Søfartsskole blev oprettet i 1906 af den kristne forening Broderkredsen på Havet under nav-
                       net ”Sømandshøjskolen”. Skolen fungerede i mange år som maritim højskole. Siden skiftede skolen navn
     SØFARTSSKOLE ER MÆRKBART      til det nuværende Svendborg Søfartsskole.
     Tabet af Nyborg Søfartsskole vil blive mærkbart
     i fremtiden. Skolen havde om nogen evnen til  Den nye tilladelse til at udbyde uddannelsen til  DANSKE MENIGE SKAL VÆLGES
     at samle de skæve eksistenser op, som ingen  befaren skibsassistent, der kom om bord i star- AF REDERNE SOM DE FØRSTE
     anden magtede. I en tid, hvor selv administre- ten af december, giver Svendborg Søfartsskole  2019 bliver året, hvor den grundlæggende
     rende direktør fra A.P. Møller Søren Skou ud- helt nye muligheder, som vi har savnet i årtier.  maritime uddannelse vil komme under lup.
     taler, at: ”Flere unge skal kunne bruge netop  Skolen får nu en unik mulighed for at bygge  Overskriften for gennemgangen er ”Kvalitet og
     sømandsuddannelsen til at finde et ståsted på  videre på de kompetencer, som vores egne  Fremtidssikring”. Gennem mange år er der kun
     arbejdsmarkedet” er det uforståeligt, at det ikke  elever har opnået på uddannelsen til ubefaren  sket mindre ændringer i uddannelsen og det
     har været muligt at finde en løsning, som kunne  skibsassistent. Alle andre, som kan se en fordel  er nu på tide at foretage noget radikalt, hvis
     bringe skolen videre. Hvem skal nu samle disse  i at tage den afsluttende del af skibsassistent- danske menige stadig skal vælges af rederne
     elever op? Dette vil være ét af spørgsmålene,  uddannelsen i den centrale del af Danmark, er  som de første. Den sydfynske maritime uddan-
     som Svendborg Søfartsskole stiller børne- og  naturligvis også meget velkomne. nelsesklynge (skoleskibet Georg Stage, Marstal
     socialminister Mai Mercado, når hun besøger             Navigationsskole, Simac og Svendborg Søfarts-
     skolen i februar.                          skole) agter at sætte alle sejl i denne proces.


                                               for SØVÆRN og SØFART | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10