Page 3 - Marineforeningens Tidsskrift: Under Dannebrog
P. 3

LEDER     Lad udstillingssættene arbejde intenst i 2019


     Her i landet er vi gode til at bruge det offentlige rum til diverse former for  Den indsats må gerne intensiveres i 2019. Så herfra skal lyde en op-
     festivitas. Alle 98 kommuner kappes om at tilbyde lokalbefolkningen og  fordring til, at bestyrelserne tjekker op på, hvilke offentlige events de-
     turister alle mulige begivenheder. I de kystnære kommuner har mange af  res kommuner arrangerer i 2019. Efterfølgende skal de bare kontakte
     disse events et maritimt fokusområde.        kommunikationsudvalget inklusive redaktionen for at reservere et udstil-
                               lingssæt til den specifikke begivenhed. Redaktionsudvalget er klar som
     Her har Danmarks Marineforenings 75 lokalafdelinger et enormt poten- tovholder og rådgiver. Som ansvarlig for udstillingsgrejet er de også klar
     tiale i bestræbelserne på at fastholde og gerne udbygge medlemskred- til i samarbejde med den lokale bestyrelse at hjælpe i alle ender og kan-
     sen. Disse mange muligheder var en af årsagerne til, at kommunika-  ter, så indsatsen bliver pengene værd og på sigt giver pote med flere
     tionsudvalget af landsbestyrelsen fik bevilget penge til at anskaffe de  medlemmer i Danmarks Marineforening til følge.
     2 udstillingssæt, der siden maj 2018 har været på turne rundt i landet.
                                                     Morten

     Danmarks Marineforenings rolle er blandt andet med udgangspunkt i foreningens tre hovedopgaver forsvarspolitisk lobbyisme, maritim formidling
     og kammeratskab at løfte opgaven som samlende faglig og social forsvarspositiv organisation, der skal fastholde og udbygge danskernes interesse
     og forståelse for Søværnets og Søfartens nationale og internationale virke.

     Danmarks Marineforening     Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen
     mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.
     Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.


     Marineforeningen     Landsformand       Landssekretær       Under Dannebrog
     Trondhjemsgade 5, kld.  Kommandørkaptajn     Ejendomsmester      ISSN: 0902-8307
     2100 København Ø     Jens Ole Løje Jensen   Birger Tykskov      Udkommer februar, april, juni,
     Tlf. 3315 2886      Stenvænget 5, 2640 Hedehusene Rosenvænget 16, 2.tv, august, oktober, december.
     Postgirokonto: 2 00 16 08             3600 Frederikssund    Redaktør Ansvarshavende
     Mail til         Landsnæstformand     ls@marineforeningen.dk  Leif Mortensen
     Landskontoret og ”Slopkisten” Seniorsergent                 MKM - Viborg og Fårup
     landskontoret@marineforeningen.dk Søren Konradsen Skytteudvalgsformand   Tlf. 2192 3055
     www.marineforeningen.dk Torvegade 21, 2.th    Pierre Jensen       Mail: lm@mkmedier.dk
                  1400 København K     Humlehaven 24,
     Kontortid                     2500 Valby        Samtlige tekster uden
     Mandag og fredag kl. 10-14 Landkasserer      Tlf. 5159 3372      byline er skrevet af redaktør
     Lukket hele juli måned  Statsaut.rev.       Mail: pmmj@email.dk    Leif Mortensen
                  Flemming Heden Knudsen
                  Skovlundevej 2, 5750 Ringe

     Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” ´s læsergruppe er  MTUD udkommer seks gange årligt i et printoplag pr. udgave på
     forhenværende og nuværende personel ved Søværnet og Marine- 9.500 ex. samt som e-magasin på sitet: marineforeningen.dk
     hjemmeværnet samt søfartsrelaterede brancher og interessegrupper.  - Anslået 40.000 læsere/brugere pr. udgave.


                                               for SØVÆRN og SØFART | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8