Page 2 - Marineforeningens Tidsskrift: Under Dannebrog
P. 2

KOMMENTAR     Turister er troløse


     Af Lars H. Olsen, master i offentlig ledelse Strategien har tre bærende elementer: åben-
                      hed, samarbejde, nytænkning. Strategien skal
     Hvis det maritime Danmarks kulturinstitutioner  sikre, at Fregatten Jylland senest i 2025 vil
     som for eksempel Springeren i Aalborg, Peder  være en international anerkendt attraktion i
     Skram i København, Fiskeri- og Søfartsmuseet  verdensklasse og en virksomhed, hvor viden
     i Esbjerg eller Fregatten Jylland i Ebeltoft fort- om ”alt inden for store træskibe” rækker ud
     sat skal være attraktive at besøge, så skal der  over landets grænser. At udvikle sig til en at-
     sættes nye sejl. Det kulturelle maritime Dan- traktion i verdensklasse er en langvarig proces,
     mark skal forstå de ønsker og krav, der stilles  der med baggrund i et idekatalog skal skabe
     fra den moderne gæst.       interesse hos de fonde og andre, der forventes  PEN PICTURE
                      at bidrage økonomisk til realiseringen. Lars H. Olsen, Master of Public
     I ”gamle dage” tog vi på ferie for at slappe af og           Management - Strategic Management
     restituere. For 30 år siden tog vi på ferie for at  Samarbejde er en anden forudsætning for at  fra SDU, er arkitekten bag Fregatten
     lære fremmede kulturer at kende, men nu vil vi  kunne tilbyde både borgere og gæster de op- Jyllands strategiplan. Indtil udgangen
     selv deltage - selv skabe oplevelsen. levelser, det indhold og den læring, som de  af april 2019 er han løst tilknyttet
                      ønsker.                Fregatten Jylland som konsulent for
     I ”gamle dage” var vi på ferie det samme sted  – Jeg vil give museet tilbage til esbjergenser- bestyrelsen.
     i flere uger og vendte tilbage år efter år. Nu  ne. Alle kender museet, men næsten ingen  Han har en lang karriere som leder i
     er det en forlænget weekend i Paris, roman- kommer her, siger direktøren for Fiskeri- og  både den private og offentlige sektor,
     tisk forkælelse på et slot i Harzen, off-piste i  Søfartsmuseet også i førnævnte artikel. blandt andet som kommunaldirektør i
     alperne og fordybelse på en højskole, og dertil             Fanø Kommune og direktør i Videncen-
     kommer de specielle personlige interesser som  Næsten endnu stærkere er Fregatten Jyllands  ter for Kystturisme, der var forløberen
     eksempelvis lystfiskeri eller drageflyvning. identitet, hvor Ebeltoft er synonym med Fre- for det nuværende Dansk Kyst- og
                      gatten Jylland og omvendt. Men heller ikke på  Naturturisme.
     I ”gamle dage’ blev vi inspireret af rejsebureau- Fregatten kommer de lokale i stort tal.
     ernes kataloger til at vælge feriedestination og  Identiteten og samhørighed bør derfor udvik- ved Helgoland den 9. maj 1864, der gør det
     oplevelser. Nu er det Google, Visit-XYZ, Tripad- les i et tæt samarbejde med de øvrige stærke  relevant for de mange at besøge Fregatten. Det
     visor, og Airbnb, der lidt tilfældigt sætter ferie- lokale kulturinstitutioner. Fregatten skal åbne  er ikke håndværkernes færdigheder, der væk-
     kursen og fortæller os, hvilke oplevelser vi selv  sig yderligere over for lokalsamfundet og give  ker nysgerrigheden alene. Det er ikke krudt og
     kan være med til at skabe.    adgang.              kugler, der har alles interesse. Ingen attraktion
                                        kan være relevant for alle på samme tid. Derfor
     Det er den konkurrence, som de fleste histo- En tredje forudsætning for fremtidig vækst og  skal attraktioner som Fregatten Jylland finde
     riske og kulturelle attraktioner er oppe i mod  succes er at skabe relevans for de gæster og  den rigtige balance og skabe relevans for dem,
     - også de maritime – i kampen om gæsterne,  lokale, der skal besøge attraktionen. som man ønsker at tiltrække som gæster i dag
     om turisterne.                            - og huske, at i morgen er der andre gæster,
     – Vi får et udfordrende år, budgetterne holder  I Esbjerg kan man ikke få tyskerne til at se på  hvor andet er relevant for dem.
     ikke, og der skæres ned i de offentlige tilskud.  sæler og fisk, når der står et verdensklasse
     Samtidig er nyhedens interesse fortsat høj  Tirpitz Museum med en tysk historie. Og et Va- UNIKT SKIB
     for Tirpitz og Vadehavscentret, udtaler David  dehavscenter med det, som tyskerne kommer  Der skal arbejdes på alle fronter alle dage og
     Dupont-Mouritzen, direktør for Fiskeri- og Sø- allermest efter - natur, Vadehav og fugleliv. hele året for at tiltrække gæster. Fregatten Jyl-
     fartsmuseet til Jyske Vestkysten den 22. de-             land er et helt unikt skib, hvor skibet, grundfor-
     cember 2018.           I Ebeltoft kan man ikke få danskerne til at be- tællingen og håndværkernes kompetencer kan
                      søge Fregatten Jylland, når Djurs Sommerland  bidrage til relevante nye oplevelser, der er en
     UNDER FORANDRING         og Ree Park lokker en varm sommerdag, og  forudsætning for den fremtidige vækst.
     Turisme- og oplevelsesindustrien er under for- Kattegatcenteret giver ly og oplevelser, når det
     andring, og de maritime institutioner skal mar- regner.       Maritime attraktioner er ikke kun et fokus på
     kere og udvikle sig i et turbulent marked. Det er          en kortsigtet driftsøkonomi. Det er et sejt træk
     derfor, at Fregatten Jyllands bestyrelse i 2017  Selv hvis Fregatten brugte det dobbelte til  med at skabe relevante oplevelser for den en-
     udarbejdede strategiplanen Rethink Fregatten  markedsføring, ville gæsterne ikke komme,  kelte gæst - både i Esbjerg, i Ebeltoft og i andre
     Jylland 2018-2025.        medmindre det er relevant. Det er ikke slaget  byer, der huser vores maritime kulturarv.


     2 | for SØVÆRN og SØFART
   1   2   3   4   5   6   7